Remedial teaching als tijdelijk, individueel onderwijs, gericht op kinderen die binnen het onderwijs te kampen hebben met een speciale leer en/of onderwijsbehoefte. Door verschillende oorzaken kunnen bij kinderen achterstanden ontstaan. Sommige kinderen halen deze achterstand vanzelf in , bij andere kinderen blijft de achterstand bestaan, ondanks de intensieve aanpak op school.

‘Remedial teaching’ is geen bijles. De leerstof wordt niet alleen herhaald. Er wordt vooral gekeken naar de hiaten en waarom het niet lukt om bepaalde stof of een strategie onder de knie te krijgen. Essentieel is om succeservaringen op te doen en weer meer zelfvertrouwen te krijgen.

Remedial teaching

Ik ga uit van:

 • de onderwijsbehoeften van het kind: vooral het kind “eigenaar” laten zijn
 • de wisselwerking en afstemming tussen ouders, kind, remedial teacher (en school)
 • wat is wenselijk en wat is haalbaar
 • het positieve in de leersituatie
 • leren en oefenen met plezier en humor
 • doelgericht werken met concreet geformuleerde kind-doelen
 • de meervoudige intelligentie; ik ga altijd uit van de kracht of leerstijl van het kind op een bepaald gebied (auditief, visueel, tactiel enz..) en van daaruit gaan we samen leren en vooral ook plezier maken!!

Ik ondersteun bij de volgende leergebieden:

 • voorbereidend rekenen en lezen groep 2-3
 • lezen: technisch, studerend en begrijpend
 • rekenen
 • begeleiding dyslexie en dyscalculie(géén diagnose maar wel begeleiding)
 • woordenschat en Nederlands als tweede taal groep 1-8
 • spelling
 • het plannen en verwerken van leerstof
 • concentratieproblemen

Ik werk met een handelingsplan waarin duidelijk omschreven staat:

 • de beginsituatie( wat beheerst het kind al en wat moet er nog geoefend worden, waar zitten de hiaten)
 • de leerdoelen: wat willen we bereiken met een tijdspad
 • werkwijze: hoe we denken we dat aan te pakken
 • evaluatie: welke doelen zijn er behaald en indien nodig vervolgstappen voor de volgende periode. Deze evaluatie vindt iedere 3 maanden plaats en de doelen worden dan bijgesteld in het plan.

Kennismaking

Wanneer u overweegt uw kind aan te melden kunt u contact met mij opnemen om een afspraak te maken. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Uit dit gesprek zal naar voren komen of u binnen de praktijk geholpen kunt worden of dat er een doorverwijzing nodig is.

Intake

Tijdens de intake van ongeveer een uur zal de begeleidingsvraag geformuleerd worden en informatie verzameld worden over uw kind, de school en de thuissituatie. Het is handig om dan alle aanvullende gegevens, verslagen, onderzoeken en rapporten van school enz. mee te nemen. Als er op school nog geen onderzoek is verricht zal er eerst een vervolgafspraak gemaakt moeten worden voor een nader pedagogisch-didactisch onderzoek. Als alle informatie compleet is wordt het handelingsplan opgesteld.

Bijles

Heeft uw kind een leerachterstand van minder dan een half jaar op  een vakgebied en moet het bepaalde leerstof herhalen dan bied ik 1 op 1 begeleiding thuis(indien gewenst elders) met de volgende aanpak:

 • Groepen 2-8
 • Efficiënt
 • Doelgericht
 • Persoonlijk
 • Op maat